Publicaţii, studii şi participări

LISTA CĂRŢILOR PUBLICATE

1. Răspunderea civilă delictuală. Examen critic al condiţiilor şi

fundamentului răspunderii civile delictuale în dreptul civil român, Ed. Şansa, 1994, ISBN 973 – 0167 – 12 – 8

 

2. Teoria generală a obligaţiilor, Ed. Lumina lex, 2000, ISBN 973 – 588 – 340 – 6

 

3. Introducere în dreptul civil, Ed. Lumina Lex 2001, ISBN 978 – 606 – 522 – 057 – 2

 

4. Drept civil. Introducere în dreptul civil, Ed. Hamangiu, ISBN 978-606-522-057-7

 

5. Drept civil. Drepturile reale principale,  Ed. Hamangiu, ISBN 978 – 606 – 522 – 058 – 4

6. Noul Cod civil. Comentarii, Ed. Universul Juridic, 2010 (coautor), pp. 162-211

7. Dicţionar juridic enciclopedic, coautor, lucrare aflată în curs de apariţie

 

8. Teoria generală a obligaţiilor, în curs de apariţie

 

ANEXA NR. 2

STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE COTATE ISI sau ISI KNOLEDGE

1. An Assessment of Prejudices Caused by the Loss of Chance, (coautor), articol ISI, WSEAS Rima Special Session Risk Management, Assessment and Mitigation Sustainable Development Economic and Legal Aspects, Bucureşi, ID 634-508

2. The Impact of Risk Factors upon Liability for Defective Products, (coautor) articol ISI, WSEAS Rima Special Session Risk Management, Assessment and Mitigation Sustainable Development Economic and Legal Aspects, Bucureşi, ID number 634-361

3. Operational Risk. Mode of administration in the banking system in Romania (coautor) articol ISI, WSEAS Rima Special Session Risk Management, Assessment and Mitigation Sustainable Development Economic and Legal Aspects, Bucureşi, ID 634 – 508

 

4. Normative Requirements on Credit Contract Risk Prevention, (coautor), articol ISI, WSEAS Rima Special Session Risk Management, Assessment and Mitigation Sustainable Development Economic and Legal Aspects, Bucureşi, ID 634 – 352

 

5. Natural Occupational Hazards, Cauze of Non-Patrimonial Liability According to Labor Law, (coautor), articol ISI, WSEAS Rima Special Session Risk Management, Assessment and Mitigation Sustainable Development Economic and Legal Aspects, Bucureşi, ID 634 – 351

 

6. The Regulation of the Risk of Loss in the New Romanian Civil Code, (coautor), articol ISI, WSEAS Rima Special Session Risk Management, Assessment and Mitigation Sustainable Development Economic and Legal Aspects, Bucureşi, ID 634 – 354

7. Public administration and the citizen, (coautor), WSEAS International Conference on BUSINESS ADMINISTRATION (ICBA’ 10), University of Cambridge, UK, February 20-22, 2010, ISSN 1790-5109

 

8. Public function and politics intrusions, (coautor), ISSN 1790-5109, ISBN 978-960-474-161-8

 

9. The institution of mobility (or how high public officials are subordinated to the discretionary wil of the prime-minister/government in Romania (coautor) ISSN 1790-5109, ISBN 978-960-474-161-8

 

10. The normal risk at the working place, cause of non patrimonial liability according to Labour law (coautor) ISSN 1790-5109, ISBN 978-960-474-161-8

 

 

 

ANEXA NR. 3

STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

1. Unele reflecţii în legătură cu prejudiciile morale, studiu publicat în revista Studii şi Cercetări Juridice nr. 4/1987, RM-ISSN 0039-4041

2. Dispoziţii de drept procesual în Constituţia României, studiu publicat în revista Studii de Drept Românesc nr. 3/1994, partea I-a

3. Partea a doua a studiului de mai sus publicat in aceeasi revistă nr. 5 – 6/ 1994

–4. Contractul de societate comercială, studiu publicat in revista Studii de drept românesc, nr. 2/1994

–5. La crise de la responsabilité civile délictuelle en droit civil roumain, Analele Facultăţii de Stiinte Juridice, Sociale si Politice, an I, No. 2(2) – nov. 2004

 

–6. Spre un nou concept de raspundere civila,  Analele Universitatii Valahia – Targoviste

–7. Principiul precauţiei şi răspunderea civilă delictuală Analele FSJSP nr. 3/2007

–8. Buna credinţă, reper fundamental al dreptului, simpozion internaţional FSJSP

9. Codificarea dreptului privat European, comunicare la Cluj, Facultatea de Studii Europene, Centrul European de Excelenţă Jean Monnet, 25-27 octombrie 2007, “România la un an de la aderare. Agenda europeană actuală. Agenda naţională.

10. Principiile armonizarii legislatiei romanesti cu dreptul european, Analele FSJSP

11. Reflecţii privind fundamentul răspunderii civile delictuale, Dreptul nr. 11/2006

12. Proprietatea periodică în volumul Protecţia consumatorilor în dreptul european, spaniol şi român

13. „Leziunea, viciu de consimţământ sau dezechilibru contractual”, Revista Română de Drept Privat nr. 3/2010, ISSN:1843-2646

 

14. “Răspunderea civilă delictuală în noul Cod civil. Privire critică”, revista Dreptul nr. 4/2010, pp. 45-64, ISSN 1018-04-35

 

15. “Observaţii critice în legătură cu reglementarea reparării prejudiciilor morale în noul Cod civil român”, revista Dreptul, nr. 5/2010, pp.39-57, ISSN 1018-04-35

 

16. “Pierderea şansei, prejudiciu reparabil”, revista Studii de drept românesc, nr. 4/2009, pp. 323-325, ISSN 1220 – 5427

 

17. “Examen critic al reglementării viciilor de consimţământ în Proiectul noului Cod civil”, revista Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2009, pp. 11-37, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2009, ISSN 1584 – 4056

 

18.”Noul Cod civil român, între tradiţie şi modernitate a discursului juridic normativ”, revista Dreptul nr. 12/2010

19. „Reflecţii privind fundamentul răspunderii civile delictuale”, Buletinul I.N.P.A. nr. 3/2006, ISSN 1841 – 4214, pp. 101 – 122, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2009

 

20. “Spre un drept european al contractelor”, în revista Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice, nr. 2/2009, pp. 34-55, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, ISSN 1584 – 4056

 

21. ”Răspunderea civilă delictuală în noul Cod civil – privire critică”, Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2009, pp. 34-55, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, ISSN 1584 – 4056

 

22. “Proprietatea time-scharing, între iluzii şi realitate”, Analele Facultăţii de Ştiinţe Juridice, nr. 1/2010, pp. 49-57, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, ISSN 1584 – 4056

 

23. Prejudiciul constând în vătămarea unui interes în noul Cod civil român, în Studii de drept românesc nr. 2/2010, ISSN 1220-5427

 

24. “Leziunea – viciu de consimţământ sau dezechilibru contractual”, Valahia University LAW STUDY, vol. XVI, nr. 2/2010, Ed. Bibliotheca, Târgovişte, 2010, ISSN 1584-4056

 

25. A critical view over the legal terminology of the New Civil Code” în AGORA International Journal of Juridical Sciences, B+

26. “The delictual civil liability in the New Romanian Civil Cod. Critical view”, în International Journal of Liability and Scientific Enquiry (IJLSE), ISSN 1741-6434, ISSN 1741 -64261

27. “Ambigutăţi ale teoriei abuzului de drept”, revista Dreptul nr. 3/2010

28 Repararea prejudiciului constând in vătămarea interesului

 

ANEXA NR. 4

PARTICIPĂRI LA CONFERINTE INTERNAŢIONALE

 • 1.Seminar internaţional “La notion de justice aujourd’hui” 2005, Universitatea Valahia, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale şi Politice, iunie 2005 (comunicarea “La bonne foi – rèpere fondamental du droit”)

 • 2.Simpozionul internaţional “Noile dimensiuni ale spaţiului juridic European”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice Sociale şi Politice, 2007, (comunicarea O Europă a codurilor civile sau un un cod civil pentru Europa”)

 • 3. Seminarul internaţionalProbleme ale aplicării dreptului în spaţiul european”, organizat de Facultatea de Ştiinţe Juridice Sociale şi Politice, Târgovişte, 5 – 7 iunie 2008, (comunicareaProprietatea time scharing între iluzii şi realitate)

 • 4. Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, “DINAMICA DREPTULUI ROMÂNESC DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ”, Institutul de Cercetări Juridice, 26 aprilie 2010, comunicarea Interesul victimei şi răspunderea civilă delictuală în reglementarea noului Cod civil român

 

 

 • 5. Conferinţa internaţională Law as a unifying factor or Europe jurisprudence and practice”, Bratislava, 21 – 23 octombrie 2010 (comunicarea “The new Romanian Civil Code between tradition and modernity of legal normative discourse”)

 • 6. Conferinţa internaţională CKS 2010 Challenges of the Knowledge Society”, Bucharest, April, 23-24 th 2010, Universitatea Nicolae Titulescu (comunicarea “Redressing the injury caused by rights prejudice in new Civil Code regulations”)

 • 7. Conferinţa internaţională “The European Union – Establishment and Reforms, Universitatea Piteşti, Facultatea de drept şi administraţie publică, Piteşti, 15-16 mai 2010 (comunicarea  „Towards an European contract law”)

 • 8. Conferinţa internaţională “European Integration Realities and Perspectives”, Universitatea Danubius Galaţi în colaborare cu Universitatea “Jean Monnet” din Saint-Etienne, Franţa, Galaţi, 14-15 mai (comunicarea A new approach regarding the legal contract lesion”)

 • 9. Sesiune ştiinţifică internaţională “Afacerile interne şi justiţia în procesul integrării europene şi  globalizării, Academia de poliţie AI Cuza, – ediţia a III-a, 15-16 octombrie, 2009, (comunicarea Standarde europene privind încheierea contractelor în noul Cod civil)

 • 10.Conferinţa internaţională “Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană“, Academia Româno-Americană, ediţia a II-a, 12-13 noiembrie 2010 (comunicarea “Distincţii terminologice în noul Cod civil”)

 

 • 11. Sesiunea ştiinţificăTeorii si practici ale guvernarii democratice”, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău,  23-24 octombrie 2010 (comunicarea “The legitimacy of reparable prejudices seen from an ethical perspective”)

 

 

 • 14. Sesiunea ştiinţifică anuală cu participare internaţională, Universitatea Ecologică, Noile Coduri în evoluţia dreptului românesc,Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 11-12 noiembrie 2010 (comunicarea “Echilibrul contractual în noul Cod civil)

 • 16. Conferinţă internaţională, “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, Universitatea Titu Maiorescu, Ediţia a III-a, 19 – 20 noiembrie 2010, (comunicarea “Moral prejudices in the New Civil Cod”)

 • 17. Conferinţa internaţională bianuală, Universitatea de Vest Timişoara, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 29-30 octombrie 2010 (comunicarea Solidarismul contractual – mit sau realitate?”)

 • 18. Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, PERSPECTIVELE DREPTULUI ROMÂNESC ÎN EUROPA TRATATULUI DE LA LISABONA, 11-12 iunie 2010, comunicarea Răspunderea  civilă delictuală în noul Cod civil (privire critică)

 • 19. Conferinta internaţională Institutii juridice juridice contemporane in contextul integrarii Romaniei in Uniunea Europeană, Academia romano – Americană, Editia a II-a”, Bucureşti, 12-13 noiembrie” 2010 (comunicarea “Distincţii terminologice în noul Cod civil)

 • 20.Conferinţă internaţională “La metamorphose de l’etat en Europe, Facultatea de Ştiinţe Juridice Sociale şi Politice şi LARGOTEC (Laboratoire de recherché sur la Gouvernance Publique, Université Paris-Est Créteil, Paris) “Metamorfozele statului în Europa, 14- 16 octombrie 2010 (comunicarea “Le solidarisme, une nouvelle philosophie européene du contrat”)

 • 21. Conferinţă internaţională Barcelona, The delictual civil liability in the New Romanian Civil Cod. Critical view”) International Journal of Liability and Scientific Enquiry (IJLSE) ISSN (Online): 1741-6434  –  ISSN (Print): 1741-6426

 • 22. Conferinţa internaţională “Executarea silită în Proiectul noului Cod de procedură civilă”, Sovata, 26 – 28 august 2010, (comunicarea “Reflecţii privind acţiunea civilă şi legitimitatea interesului la acţiune în reglementarea noului Cod de procedură civilă”)

 • 23. Conferinţa internaţională “Tendinţe şi perspective ale evoluţiei dreptului în contextul globalizării”, organizată de Universitatea Petre Andrei Iaşi şi Universitatea de stat a Republicii Moldova, Iaşi, 16-17 decembrie 2010, “Abuzul de drept, între tradiţii şi perspective”

 • 24. Conferinţă internaţională “Economic integrations, competition and cooperation” Universitatea Rijeka, 7-8 aprilie 2011,  comunicarea Common market and european contract law” (lucrare comunicata si acceptata),

ANEXA NR. 5

STUDII PUBLICATE ÎN VOLUME

1. La bonne foi – rèpere fundamental du droit”, în volumul ”LA NOTION DE JUSTICE AUJOURD’HUI”, Valahia University Press, Târgovişte, 2005, ISBN 973-7616-18-9

 

2. “O Europă a codurilor civile sau un un cod civil pentru Europa », în volumul « NOILE DIMENSIUNI ALE SPAŢIULUI JURIDIC EUROPEAN », 2007, ISBN, 978-973-712-318-3

3. “Proprietatea time scharing între iluzii şi realitate în volumul “PROBLEME ALE APLICĂRII DREPTULUI ÎN SPAŢIU EUROPEAN”, Ed. Hamangiu, 2008, ISBN 978 – 606 – 522 – 126 – 0

 

4.“La crise de la responsabilité civile délictuelle en droit civil roumain », în volumul “DREPTUL MAI PRESUS DE TOATE” Ed. Iaşi, 2008, pp. 452 – 471, ISBN 978 – 973 – 37 – 1277 – 0

 

5. “Examen critic al propunerilor de reglementare privind viciile de consimţământ în Proiectul noului Cod civil, sesiune de comunicări ştiinţifice, Institutul de Cercetări Juridice, 29 aprilie 2009, publicat în volumul  “DREPTUL ROMÂNESC ÎN CONTEXTUL EXIGENŢELOR UNIUNII EUROPENE”, Ed. Hamangiu, 2009, pp. 56-76, ISBN 978-606-522-192-5

 

6. „Standarde europene privind încheierea contractului în noul Cod civil”, în volumul AFACERILE INTERNE ŞI JUSTIŢIA ÎN PROCESUL INTEGRĂRII EUROPENE ŞI GLOBALIZĂRII”, ?????Academia de Poliţie A.I. Cuza, Bucureşti, ISSN 2066 – 995X

 

 

7. „Repere morale ale contractului civil”, publicat în volumul “PARTICULARITĂŢI ALE FENOMENOLOGIEI SOCIALE ŞI POLITICE ÎN LUMEA CONTEMPORANĂ”, Ed. Hamangiu, 2009, ISBN 978-606-530-731-5

 

8. Răspunderea  civilă delictuală în noul Cod civil (privire critică)”, în volumul „PERSPECTIVELE DREPTULUI ROMÂNESC ÎN EUROPA TRATATULUI DE LA LISABONA, Ed. Hamangiu, 2010, pp. 120-136, ISBN 978-606-522-295-3

 

9. „Legitimitatea interesului în dreptul răspunderii delictuale”, în volumul “DREPTUL ŞI LEGITIMITATEA”, Ed. Universul Juridic, 2010, ISBN 978-973-127-345-7, pp. 11-22

 

10. Reflecţii privind soluţiile noului Cod civil în materia răspunderii civile delictuale”, în volumul “NOUL COD CIVIL. COMENTARII”, coordonator prof.dr. Marilena Uliescu  ISBN 978-973-127-390-7, Ed. Universul Juridic, 2010, pp. 162- 211

 

11. Interesul lezat al victimei – premiză a răspunderii civile

delictuale în noul Cod civil în volumul “DINAMICA DREPTULUI ROMÂNESC DUPĂ ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ, Institutul de Cercetări Juridice, Academia Română, 26 aprilie 2010, ISBN 978-606-522-192-5

 

12. “Reflecţii privind acţiunea civilă şi legitimitatea interesului în reglementarea noului Cod de procedură civilă”, în volumul EXECUTAREA SILITĂ ÎN NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ”, Ed. Universul Juridic, 2010, ISBN 978-973-127-389-1

 

 

13. “Soluţii discutabile ale noului Cod civil în materia răspunderii civile delictuale”, conferinţă organizată de Academia Română, Filiala Iaşi,  în volumulIDEI ŞI VALORI PERENE ÎN ŞTIINŢELE SOCIO-UMANE”, Ed. Institutul European, Iaşi, 2010

14. Le solidarisme, une nouvelle philosophie européenne du contrat”, publicat în volumul “LA METAMORPHOSE DE L’ETAT EN EUROPE”, Ed. Universul Juridic, 2010, ISBN 978-973-127-453-9, coordonator al simpozionului şi al volumului

 

15. The delictual civil liability in the New Romanian Civil Cod. Critical view on Tort Liability Regulation in the Romanian New Civil Code în volumul PRIVAT LAW. RIGHTS, DUTIES&CONFLICTS, Ed. Sylvia Mercado, 2010,  ISBN 978-87-991385-8-6

16. Echilibrul contractului european reflectat în noul Cod civil român”, în volumul “NOILE CODURI ÎN EVOLUŢIA DREPTULUI ROMÂNESC, sesiune cu participare internaţională organizată de Universitatea Ecologică Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, 11 noiembrie 2010

17. “Abuzul de drept între tradiţii şi perspective în volumul “TENDINŢE ŞI PERSPECTIVE ALE EVOLUŢIEI DREPTULUI ÎN CONTEXTUL GLOBALIZĂRII”, Editura Institutul European Iaşi, 2010

ANEXA NR. 6

PROCEEDINGS

 

1.Proceedings, Wentworth Institute of Tehnology Boston, USA, Polytechnic International Press, ISBN 978-2-553-01424, july 22-26, 2008 p. 296-300

2. Redressing the injury caused by rights prejudice in new Civil Code regulations, conferinţă internaţională, Bucureşti, CKS 2010 Challenges of the Knowledge Society “Nicolae Titulescu” University Bucharest, April, 23-24 th 2010, http://www.univnt.ro

3. A New Approach regarding the Legal Contract Lesion, Universitatea Danubius Galaţi în colaborare cu Universitatea “Jean Monnet” din Saint-Etienne, Franţa, Galaţi, 14-15  Proceedings, vol. 5 (2010) ISSN 2067 – 9211

4. Daunele morale, realitate şi perspective, comunicare la cel de-al 25 – lea Congres al Academiei Româno – Americane de Arte şi Ştiinte, iunie 2000, Cleveland, Ohio, USA

5. Observaţii critice privind unele soluţii ale noului Cod civil în materia răspunderii civile delictuale, comunicare ICJ, volum în curs de apariţie la Ed.

6. Dreptul de proprietate al nerezidenţilor şi apatrizilor în România, comunicare la al 32-lea Congres anual ARA, 22 – 26 iulie 2008 Montreal, Ed. Polytecnic International Press, 2008, pp. 296 – 300, ISBN 978-2-553-01424-6

 

Reclame
Publicat on ianuarie 2, 2011 at 22:13  Lasă un comentariu  

The URI to TrackBack this entry is: https://sacheneculaescudotcom.wordpress.com/publicatii/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat asta: